sábado, 12 de junio de 2010

Dino's Birthday - 29/05/2010

/******English translation below!*******/

----CATALÀ----

Bé, el primer que hauria d'explicar és qui és el Dino. L'he nombrat alguns cops, crec, però no costa gens fer un recordatori. En Dino és un professor de la universitat, procedent de Bòsnia, que treballa al departament on sóc jo. I d'on ve el seu nom? Doncs bé: Edin Omerdic--->E dinO merdic--->dinO. O almenys aquesta és la conclusió a la que he arribat jo. En Dino és un home genial, dels autèntics, sempre disposat a ajudar i fer riure, mai se li acabaran les batalletes per contar. I a banda, és un crack. Alguns dels seus amics el desciuren com: "Si en Dino hagués anat a arreglar la fuga de petroli, en dos dies estaria tancada."

Bé. Doncs resulta que en Dino va nàixer, com tots nosaltres, i resulta que el dia 29 celebrava que feia un múltiple de 365 dies (i cada 4 anys, 366) que havia nascut. Així doncs, em va acovidar a casa seva a celebrar l'aniversari amb una barbacoa de corder (xai). LoPau i l'Anna m'havien comentat que de cara la nit volien fer una brisca de poker, i els vaig dir que no patissin, que sobre les 19-20 ja seria a casa. Res més lluny de la realitat.

En Dino em va dir que sobre les 13 o 14 fes cap a casa seva. Vaig arribar a les 13:30, i em trobo amb el següent:

De Dino's Birthday


Increïble. En Dino havia anat el dia abans a Dublín, en busca d'un pastor, per poder comprar un corder sencer. I sencer l'estaven cuinant! Havien partit un barril de Guiness per la meitat, que era on posaven les brases, mentre al costat, amb una petita foguera, en feien de noves. Vaig saludar als seus amics, molts d'ells de Bòsnia, i a la seva dona, Isela (no ho sé escriure bé!), que va estar vivint la tira d'anys a Girona i parla un català (i castellà) exquisit. No vaig tenir ni temps de deixar la bici que en Dino i jo vam pujar al cotxe per anar a comprar carbó (se'ls estava acabant la rama, suposo) i altres coses.

Quan vam tornar, el Dino va tornar a marxar, i jo vaig estar per allí coneixent a la gent. Els seus amics de Bòsnia vivien a Dublín, però havien vingut a celebrar l'aniversari, també. També hi havia un home irlandès, de Dublín, bon home. I hi havien els pares de l'Isela, que no parlaven més que bosni, "no english".

L'Isela i la seva mare havien preparat menjar per anar engrapant mentre es rostia el corder (necessitava 6 hores de cocció). Una mena d'ensaimades salades plenes de carn picada, bollets amb pepinillo i coses rares per dintre, bollets amb carn picada, formatge tendre (tipo mató) amb ceba, amanida de tomates i mozzarella... Exquisit. Infinitament exquisit.

Vam anar menjant fins que, cap a les 17 i pico, el corder va estar llest. Increïble. Es desfeia a la boca. Infinitament tendre i exquisit. Boníssim! Ens el vam menjar amb pa de pita i unes altres coses rares, vaig disfrutar de mala manera.

De Dino's Birthday

Quan vam acabar de menjar, la festa continuava. Vam jugar al frisby i a intentar clavar un clau a un tronc (un clau diferent per participant) amb la part afilada d'una destral, fent un moviment procedent de la part baixa del genoll. Us dic jo que és difícil. Ens hi vam passar estona i estona. Va ser llavors quan va venir el pare de la Isela, i al primer intent, li va clavar una merla al clau que quasi l'enclava del tot. Ens vam quedar tots: Uhhhhhh... Hehe. Va ser molt bo, jaja.

La festa va seguir tota la nit. Vam fer un concurs de karaoke (motivats després de veure la final d'Eurovisión) i la Isela i jo vam cantar "Sin miedo a nada" ('Me muero por conoceeeeerteeeeee, saber que es lo que piensasss...'), disfressats amb unes màscares venecianes. En Dino em va comentar que abandonés el projecte i em dediqués a cantar. D'una banda, és un elogi, però si ho penses millor... :P Al cap d'una estona, en Dan va anar a buscar el violí al cotxe i va tocar per a nosaltres, fins i tot una altra noia va tocar acompanyant a les filles del Dan, que són campiones d'Irlanda de dança ilrandesa. Va ser al·lucinant com ballaven aquelles nenes (11 i 9 anys, crec)!

I festa i més festa. La música, genial, millor que la de molts pubs i/o clubs. Em van ficar Nightwish, imagina't. Jo al·lucinant mandarines. No entraré en més detalls, però ho descriuré amb una paraula: DESMADRE!

I bé, no vaig arribar ni a les 19 ni a les 20 a casa, sinó a les 3:45, així que ja us podeu imaginar perquè parlo de "desmadre". Va ser un dia inesperadament divertidíssim. Repetirem!

Dino's Birthday


----ENGLISH----

Well, first I should explain who Dino is. I think I've written about him some times, but it's better to remember something about him. Dino is a professor of the university (UL), from Bosnia, who works in the same departmen as I do. And where does his name come from? Well: Edin Omerdic--->E dinO merdic--->dinO. Or at least that's the conclusion I've reached to. Dino is an awesome man, an authentic one, always ready to help and make you laugh, he always has stories to tell. And, moreover, he is a "crack" (like football players). Some of his friends describe him as: "If Dino had gone to fix the oil leak, it would have been fixed in two days."

Well, it happened that Dino was born some day, as all of us, and it happened that on the 29th of may, he celebrated that a multiple of 365 days (and every 4 years, 366) had passed since that day. Then, he invited me to go to his house to celebrate his birthdat with a lamb barbacue. LoPau and Anna told me that they planned to play poker at night, and I told them not to worry: I expected to be at home at about 19-20. There was nothing less true than that.

Dino told me to go to his house between 13 and 14. I arrived there at 13:30, and I found this:

De Dino's Birthday


Unbelievable. Dino had gone to Dublin the day before, looking for a shepherd, in order to buy a full lamb. And they were cooking it fully! They had cut a Guiness barrel in half, where they put the embers, while they made new ones in a small fire next to it. I met his friends, many of them of Bosnia, and his wife, Isela (I don't know how to write it!), who had lived many years in Girona (Catalonia, Spain) and spoke catalan (and spanish) very well. I had just left the bike when Dino and I took his car and went to buy some coal (they were running out of wood, I suppose) and other things.

When we came back, Dino left again, and I stayed there meeting new people. His bosnian friends lived in Dublin, but had come to celebrate his birthday too. There was also an irish man, from Dublin, a good man. And there were also Isela's parents, who only spoke bosnian, "no english".

Isela and her mother had made some food to eat while we waited for the lamb to be ready (it needed to be cooked for 6 hours). Salted biscuits filled with mince and other things, white cheese with onion, tomatoes and mozzarella salad... Exquisite. Infinitely exquisite.

We ate until, at 17ish, the lamb was ready. Unbelievable. It melted in your mouth. Initinitely soft and exquisite. So good! We ate it with pitta bread and other strange things, I enjoyed it soooo much!

De Dino's Birthday

When we finished eating, the party went on. We played frisby and trying to put a nail into trunk (one different nail per player) with the sharp side of an axe, making a movement coming from the low part of your knee. I can tell you that it was difficult. We spend time and more time. And then, Isela's father came and, in his first try, hit the nail so hard that went almost fully in the trunk. Uhhhhhhh... Hehe. It was bloody funny, haha.

The party went on all the night. We made a karaoke contest (motivated after watching Eurovision's final) and Isela and I sang "Sin miedo a nada" (Spanish duet love song :P), disguised with venetian masks. Dino told me to forget my project and start my singing career. On the one hand, that is a good thing to be told, but in the other one, if you think better of it... :P After a while, Dan went to his car and brought his violin. He played for us and then a girl played irish music while Dan's daughters danced (they are the Ireland champions in traditional irish dance). The way those girls (aged 11 and 9, I think) danced was amazing!

Party and more party. The music was awesome, better than most pubs and/or clubs. They put Nightwish too, can you imagine that?! I couldnt' believe it. I won't go into further details, but I will describe the party in just one word: CHAOS!

Well, I didn't arrive home neither 19 nor 20, but at 3:45, so you can imagine what I want to mean by "chaos". It was an unexpected very funny day. We will repeat!

Dino's Birthday

No hay comentarios:

Publicar un comentario